Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją projektu nr XAE/63 5 3 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Europejskiego Funduszu Wyrównawczego

Program dyskusja podczas warsztatu obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Weryfikacja jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sala konferencyjna Konferencje w Sudetach
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • projektów wodno-ściekowych i
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa trzciny cukrowej
 • Produkcja wyrobów ściernych
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Działalność związana z projekcją filmów
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: aleksandrowski oraz białogardzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Remontów i Modernizacji „CHEMOROZRUCH” Sp. z o.o., IZOPOL S.A., X Dystrybucja, „KOBRA-SOKÓŁ” , Usługi Elektroniczne „TELETRONIK” mgr inż. Adam Stachecki, „APEXIM AB” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Baranowski, CAR TECHNOLOGY PRODUCTION , EC Group Jarosław Sawa, Kafejownia.pl Dudek Ewa, mProfil , Sogor Krzysztof Rogowski, Uni-Logistics sp. z o.o., ACQUITEC , „Protekt” Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Szadkowski Józef, Integer.pl SA

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możesz również polubić