Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr FRE/58 8 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania wsparcia z Amerykańskiego Funduszu Pomocowego

Porządek debata w czasie warsztatu obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Analiza sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodki na Szkolenia w Poznaniu
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny mozliwości doboru optymalnych narzedzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczym (ze szczególnym uwazględnieniem stypendiów)
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja lodów
 • Produkcja prętów ciągnionych na zimno
 • Produkcja motocykli
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Działalność prawnicza
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wieruszowski oraz łańcucki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Pengxingda Electronics Factory, Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA” w Krakowie Sp. z o.o., Wytwórnia Konstrukcji Stalowych MOSTOSTAL-SŁUPCA S.A., Himtech Norbert Wasilewski, LUB-SAT Jan Wiśniewski , PHU TV Kablowa „ZATORZE-STARÓWKA” S.C. , Addenda Adam Łomżyński, f-time Tomasz Dobosz, Hybryd , MultiModus , Radgost Sp. z o.o., TELZAS , AKU Sp. z o.o., Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, H-x Term Zenon Janowicz

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możesz również polubić