Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr FIJD/56 1 5 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Luksemburskiego Trustu Oświatowego

Agenda debata w czasie spotkania obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele Na Warsztaty w Łodzi
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Uprawa ryżu
 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • Handel energią elektryczną
 • Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Kraków oraz kwidzyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Anna Biel Sklep Spozywczo-Przemyslowy, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych S.A., P.H.U. RICONEX, PARDEJ-DENTAL, JIM-SAT Telewizja Kablowa Sp. z o.o. Oddział Łódź, „Tugeb Polbud” , Artykuły rękodzieła ludowego i artystycznego Jakub Łodziński, DAKO Konrad Lasek Producent Lizaków, Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, LIW Care Technology Sp. z o.o., Precyzja-Technik , TL Systems Tomasz Ławniczak, EURO-TRADE Sp. z o.o. Sp. k., PBSG Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 7 Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możesz również polubić