Konferencja programowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z finalizacją projektu nr BZL/56 6 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Funduszu Pomocowego

Program debata w czasie panelu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Analiza sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Nałęczowie
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działań 2.1,2.3,2.4 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • Produkcja nawozów i związków azotowych
 • Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • Pozostałe sprzątanie
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubartowski oraz m. Chorzów

  Upoważnieni beneficjenci to: „TECHMA”-Kraków Sp. z o.o., WUKOM Sp. z o.o, Mostostal Wrocław S.A., X-RAY-LABOR, „MARINEX-AMPOL 2” Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Zakład Usługowy Dipol Pan Andrzej Kliś , Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., Firma MAZUR Piotr Mazur, INWESTPOL-CONSULTING Poland Sp. z o. o., NORDGLASS II , SmartMedia , Twinteq , IDS A.Dyderski , HartMet , Prywatny gabinet lekarski dermatologiczny lek. M. Gaworczyk

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możesz również polubić