Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z audytem działania funduszowego nr UOP/71 3 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Funduszu Wyrównawczego

Program debata w czasie panelu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Parki naukowo-technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy
 • Weryfikacja skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Szczyrku
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • Produkcja gazów technicznych
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Działalność w zakresie architektury
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: przasnyski oraz skarżyski

  Upoważnieni beneficjenci to: „PRÓCHNIK” S.A., MIRANDA S.A., Zakłady Porcelany i Porcelitu „CHODZIEŻ” S.A., Zakład Produkcyjny Usługowy „Sowbet”, Telewizja Kablowa Płońsk Spółka z o.o. , DCG Dominas Consulting Group Sp. z o.o. , Business Management Software Sp. z o.o., Curtis Healthcare Sp. z o. o., IZOHAN , MONIT.pl KACPER GĄSIENNICA BYRCYN, Stalmech Bogumił Księżakowski, Zakład Mechaniki Maszyn Bukpol Łagodziński sp.j., Flowair Głogowski i Brzeziński Sp. j. , TECHPLAST , Gmina Września

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możesz również polubić