Konferencja programowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem programu nr KIJR/33 9 1 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Panatlantyckiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja w czasie spotkania obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Sala konferencyjna Konferencje w Rzeszowie
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Ocena szacunkowa Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: średzki oraz m. Gliwice

  Upoważnieni beneficjenci to: Michór Józef Uslugi Ogólnobudowlane, „SELFA” Sp. z o.o., KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., „, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” , „ICOM MEDIA” , Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Eureka , HYDRO-VACUUM , Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy, PROSOFTIM SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trimtab , Action for Development of Research Sp. z o.o., Nautiner yachts , Automobilklub Rzemieślnik

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możesz również polubić