Spotkanie raportujące – zaproszenie – projekty EFS

W związku z audytem przedsięwzięcia nr AOC/76 7 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Amerykańskiego Programu Społecznego

Plan dyskusja w czasie panelu zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel Na Wykłady w Krakowie
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Górnictwo rud żelaza
 • Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: średzki oraz kolski

  Upoważnieni beneficjenci to: Michal Daniel Uslugi Leśne, Cementownia NOWINY S.A., PHU Argo, Bocheńska Spółdzielnia Inwalidów, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „CERTO” S.C., „KOLPORTER HOLDING” SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Centrum Badań DNA Sp. z o.o., EKOBOX SPÓŁKA , INTERNATIONAL SHOPPING CENTER , P.P.H.U. Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych A.H.A. Tomczak Spółka Jawna, Pneumat System , VENA-PHARM sp.j. Wioletta Malina-Jurczyk, Sławomir Jurczyk, Arpex L. i A. Jurkiewicz , ART–VIVRE, Ewa Maruszewska, Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możesz również polubić