Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr DMT/28 8 1 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Programu Pomocowego

Porządek dyskusja podczas spotkania zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Weryfikacja jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodki na Warsztaty w Mikołajkach
 • Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie
 • Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz będzie omówiony pod kątem efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: skierniewicki oraz m. Piekary Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo „CHEMADIN” S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Pruszkowie S.A., CEFARM Zielona Góra S.A., Usługi motoryzacyjne Ewa Ludwikowska, Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Telewizji Satelitarnej „KOR-SAT” , „SIP Ziemowit Gólski” Spółka Komandytowa, Alba Thyment , Easy Software Marek Roj, GLOBAL POLLENA S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej, MOL Sp. z o.o., Signum , Young Digital Planet , databroker S.A., Prywatny Gabinet Stomatologiczny Beata Deryńska – Borysowicz, WOLF Hydraulika Siłowa Krzysztof Wilczewski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możesz również polubić