Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z audytem programu nr RRG/67 6 4 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Luksemburskiego Priorytetu Oświatowego

Plan debata w czasie panelu przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Weryfikacja skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sala konferencyjna Kursy w Kazimierzu
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w ramach komponentu regionalnego PO KL w kontekście prognozowanej sytuacji na rynku pracy
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wydobywanie torfu
 • Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • Działalność organizatorów turystyki
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: włocławski oraz starachowicki

  Upoważnieni beneficjenci to: KLOSE – Czerska Fabryka Mebli Sp. z o.o., Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ S.A.(obecnie „Polskie Młyny S.A., PZZ Brzeg, ZPZ Szymanów, PZZ Bydgoszcz z siedzibą w Warszawie), e-promo wagi profesjonalne, JOKER Montaż TV Kablowej Krzysztof Wałaski, „os3” , „ENTE” , Euro-Centrum , Hotele 42 sp. z o. o. , MM Electronics sp. z o.o., PS-Food Sp. z o.o., WILD 60`s Sp. zo.o., Fabryka Pierścieni Tłokowych PRIMA w Łodzi, Monolith Video Spółka z o.o., REDAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Ryszard Klepacz.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możesz również polubić