Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr LHN/48 1 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Europejskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Agenda dyskusja w czasie panelu przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Weryfikacja stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Częstochowie
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt będzie omówiony pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: inowrocławski oraz choszczeński

  Upoważnieni beneficjenci to: Romuald Morajko Zmechanizowane Roboty Ziemne,,ROMEX”, Manulli Hydraulcis Polska S.A., Przedsiębiorstwo – „BUDKUS” S.A., Spółdzielnia Inwalidów „NAPRZÓD” w Krakowie, Fundacja Telewizji Kablowej , NetGate s.c. Tomasz Karolczak & Jacek Banecki , Centrum Badań DNA Sp. z o.o., FeelGood Filip Burda, Instytut Energii Atomowej POLATOM, Maciej Rakoczy, RAFAŁ GAŁUSZEWSKI K&R Distributors, Traffic Info Sp. z o.o., Biuro Rachunkowe UNIMEX Liszka Wojciech, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anna Moczulska, SAWIMED Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możesz również polubić