Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr FWM/77 1 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Funduszu Pomocowego

Program dyskusja w czasie warsztatu obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Audyt stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel na Symulacje Decyzyjne
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: nakielski oraz m. Leszno

  Upoważnieni beneficjenci to: „DELIA” S.A., Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., Gopol Serwis Sp. z o.o., P.H.U. Konbud Konrad Bogucki, INTEGRATED SYSTEMS sp. z o.o. , „Firma Corundum” Sp. z o.o., Asseco Poland S.A., CONNECT ONE Sp. z o.o. , Instytut Technologii Drewna, MEDIA DZIECI Marlena Jagła-Zamojcin, Software Project Marcin Jędras, Tro Media Marcin Misztal, EMIASTA.PL , TM Technologie Sp. z o.o., „KECMER” Paweł Kecmer

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możesz również polubić